Miljöpolicy

De tjänster som WeCloud levererar är med sin molnbaserade arkitektur mer miljövänliga än traditionella hårdvarubaserade lösningar. WeClouds verksamhet präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av såväl molnbaserade tjänster som förnyelsebara resurser samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.


Riktlinjer i WeClouds miljöarbete är:

  • Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av tjänsters och produkters miljöegenskaper.
  • Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Vi ska vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter.
  • All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras – med avseende på mängd och miljöfarlighet.
  • Alla anställda ska i tjänst utnyttja kollektivtrafik i den mån det är möjligt. Personal ska uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet och till och från externa möten.
  • Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
  • Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.
  • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning i både  datacenter och i våra kontor. 
  • Vi ska tillgodose myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.